Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom

U broju 117 Narodnih novina objavljen je novi Pravilnik o gospodarenju otpadom koji na snagu stupa 7. prosinca 2017.

Novi Pravilnik usklađuje obveze iz područja gospodarenja otpadom s direktivama Europske unije i njihovim izmjenama od prije 2 godine. Pravilnik propisuje uvjete za privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada: onemogućiti istjecanje oborinskih voda koje su došle u doticajem s otpadom, onemogućiti raznošenje otpada u okoliš (razlijevanje i ispuštanje), pod građevine u kojoj se smješta mora biti otporan na djelovanje otpada i lako periv, onemogućiti pristup otpadu neovlaštenim osobama, opremiti lokaciju sredstvima za dojavu i gašenje požara, postaviti tehnološke upute za rad na vidiljivim i opremljenim uređajima, mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremiti rasvjetom, označiti lokaciju sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom, omogućiti nesmetan pristup vozilu i opremiti lokaciju s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog ili razlivenog otpada, ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada. Ako se skladišti opasni otpad građevima mora biti natkrivena i mora se onemogućiti dotok oborinskih voda na otpad.

Otpad se mora skladištiti odvojeno prema svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. Ostali uvjeti uključuju da je skladište pod neprekidnim nadzorom, opremeljno primarnim spremnicima otpornim na djelovanje otpada, izrađenim na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka i nepropusno zatvaranje (prema potrebi) i čitko označenim o njihovom sadržaju – nazivu posjednika, ključnom broju, nazivu otpada te oznaci opasnog otpada. Skladište je potrebno opremiti ventilacijom, a ako sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim spremnikom kapaciteta najmanje 110 posto kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini tog sekundarnog spremnika i 25 posto kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa slijevne površine skladišta, ukoliko postoje, moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom do spremnika za obradu otpadne vode. Sekundarni spremnik i slijevna površina ne smiju imati oštećenja uslijed kojih može doći do ispuštanja otpada u okoliš.

Ako se skladišti isključivo kruti otpad tada skladište ne treba imati primarne spremnike, već se taj otpad može skladištiti u rasutom stanju ako je to propisano posebnim propisom vezanim uz tu kategoriju otpada.

Otpad nepodudarnih kemijskih svojstava odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju i time mogu dovesti u opasnost ljudsko zdravlje odnosno uzrokovati štetni utjecaj na okoliš moraju se skladištiti odvojeno jedan od drugog u zasebnim primarnim spremnicima, a tekući opasni otpad i na razdvojenim slijevnim površinama i zasebnim sekundarnim spremnicima. Tehnološki proces skladištenja otpada koji ima svojstvo H1, H2, H3-A, H3-B i/ili H12 mora se obavljati u zatvorenom skladištu i odvojeno od drugog otpada.

Skladište plinovitog otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima koji se mogu hermetički zatvoriti i koji udovoljavaju propisima kojima se uređuje oprema pod tlakom.

 

Ovaj pravilnik predviđa vođenje e-ONTO obrazaca, ONTO obrazaca u elektroničkom obliku koji se vodi na stranicama Agencije za zaštitu okoliša. Obveznici vođenja e-ONTO obrazaca, sukladno stavku 4. članku 45 Zakona o održivom gospodarenju otpadom, su osobe koje su:

  • ishodile dozvolu za gospodarenjem otpadom
  • trgovci otpadom
  • upisane u Očevidnik reciklažnih dvorišta
  • davatelji javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
  • davatelji javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

Korisnici Evidproa ne spadaju u niti jednu od ovih kategorija te i dalje vode ONTO obrasce kroz program.

 

Program Evidpro usklađen je s izmjenama ovog pravilnika te od 4. 12. naši korisnici će biti obaviješteni te će im se ažurirati program i prateći obrasci.

Datum: 02. 12. 2017

Kategorije: zaštita okoliša, evidpro

Ključne riječi: zaštita okoliša, pravilnik o gospodarenju otpadom 2017, pravilnik nn 117/2017, gospodarenje otpadom, onto obrazac