Evidpro i vođenje zaštite okoliša

Evidpro i vođenje zaštite okoliša

Tvrtke koje u redovnom poslovanju stvaraju određene količine otpada dužne su isti i pravilno zbrinuti i o tome voditi evidenciju.

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Pravilniku o gospodarenju otpadom Evidpro nudi rješenje koje će zadovoljiti skoro sve poslodavce u Hrvatskoj. Kroz program korisnici će moći voditi evidencije o ispitivanjima emisija u zrak iz stacionarnih izvora (kotlovnica snage od 100 kW do 3 MW) te evidencije o rokovima dostave godišnjih izvještaja i ostale dokumentacije.

Najvažnija stavka koju Vam Evidpro olakšava u području zaštite okoliša je sama izrada dokumentacije, i to ONTO obrazaca (Očevidnika o nastanku i tijeku otpada) i PLO obrazaca (pratećih listova za otpad), PL-PPO i PL-SPO obrazaca (prijavnih listova za proizvođača/posjednika otpada, odnosno za sakupljača/prijevoznika otpada), EHOS obrazaca (emisije organskih hlapljivih spojeva) te PGO-PO (plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada).

 

Većina poslodavaca svoje će obveze riješiti kroz vođenje ONTO i PLO obrazaca. ONTO obrasci vode se tijekom cijele godine za pojedinu poslovnicu i pojedinu vrstu otpada. U njih se unose osnovni podaci o tvrtki, poslovnica te šifra otpada. Kroz tekuću godinu osoba zadužena za vođenje zaštite okoliša upisuje ulaz, odnosno izlaz (odvoz) otpada iz tvrtke. Evidpro je usuglašen s načinom unosa i vođenja propisanim Pravilnikom o gospodarenju otpadom.

Svaki izlaz otpada, odnosno njegov odvoz, potrebno je evidentirati na PLO obrascu. PLO obrazac sadrži podatke o otpadu, o tvrtci koja predaje otpad, koja otpad preuzima i koja ga prevozi. Prilikom predaje otpada na PLO obrascu trebalo bi naznačiti količinu otpada koja se predaje, no većina poslodavaca taj podatak nema jer ne posjeduju vlastite vage. U tom slučaju taj podatak upisuje se naknadno, nakon što tvrtka koja otpad preuzima odveze na zbrinjavanje gdje se važe.

Odvoz otpada evidentiran na PLO obrascu mora odgovarati izlaznom stanju na ONTO obrascu.

Datum: 05. 11. 2017